NoD4.Menu - [ Prev Month ] [ Next Month ] [ NoD4.BackNumberList ] [ NoD4.Links ] [ NoD4... NoD4.Menu - [ Prev Month ] [ Next Month ] [ NoD4.BackNumberList ] [ NoD4.Links ] [ NoD4... 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 少 數 股 東 權 益 包 括 來 自 附 屬 公 司 少 數 股 東 之 貸 款 3000000 港 元 ( 一 九 九 七 年 : 2... 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 少 數 股 東 權 益 包 括 來 自 附 屬 公 司 少 數 股 東 之 貸 款 3,000,000 港 元 ( 一 九 九 七 年 : 2... 附 註 : 1 . 該 公 司 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 繳 足 股 本 為 32000000 港 元 。 本 集 團 尚 須 向 該 附 屬 公 司 注 資 5246... 附 註 : 1 . 該 公 司 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 繳 足 股 本 為 32,000,000 港 元 。 本 集 團 尚 須 向 該 附 屬 公 司 注 資 5,246... 附 註 : 於 一 九 九 八 年 四 月 一 日 , Lung Kee International Limited ( 「 龍 記 國 際 」 ) 與 Lung Kee Metal... 附 註 : 於 一 九 九 八 年 四 月 一 日 , Lung Kee International Limited ( 「 龍 記 國 際 」 ) 與 Lung Kee Metal... Annual Reports Company's Index irasia.com © Copyright 1996-2017 irasia.com Ltd. All rights reserved.... Annual Reports Company's Index irasia.com © Copyright 1996-2017 irasia.com Ltd. All rights reserved.... 上 述 數 額 包 括 本 集 團 所 佔 聯 營 公 司 之 收 購 後 儲 備 。 上 述 數 額 包 括 本 集 團 所 佔 聯 營 公 司 之 收 購 後 儲 備 。 附 註 : 1 . 該 公 司 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 繳 足 股 本 為 32000000 港 元 。 本 集 團 尚 須 向 該 附 屬 公 司 注 資 5246... 附 註 : 1 . 該 公 司 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 繳 足 股 本 為 32,000,000 港 元 。 本 集 團 尚 須 向 該 附 屬 公 司 注 資 5,246... 附 註 : 1 . 該 公 司 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 繳 足 股 本 為 32000000 港 元 。 本 集 團 尚 須 向 該 附 屬 公 司 注 資 5246... 附 註 : 1 . 該 公 司 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 繳 足 股 本 為 32,000,000 港 元 。 本 集 團 尚 須 向 該 附 屬 公 司 注 資 5,246... 本 公 司 於 結 算 日 並 無 任 何 借 款 。 21. 融 資 租 約 承 擔 本 公 司 於 結 算 日 並 無 任 何 借 款 。 21. 融 資 租 約 承 擔 仮装パレードを終了して、NACでの表彰式の様子。200名近い参加者! 仮装パレードを終了して、NACでの表彰式の様子。200名近い参加者! 附 註 : 1 . 該 公 司 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 繳 足 股 本 為 32000000 港 元 。 本 集 團 尚 須 向 該 附 屬 公 司 注 資 5246... 附 註 : 1 . 該 公 司 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 之 繳 足 股 本 為 32,000,000 港 元 。 本 集 團 尚 須 向 該 附 屬 公 司 注 資 5,246... 附 註 : 在 一 九 九 七 年 七 月 三 十 一 日 舉 行 之 一 九 九 七 年 度 股 東 週 年 大 會 上 , 決 議 將 本 公 司 股 份 溢 價 賬 內 之 部 份 款 項 撥... 附 註 : 在 一 九 九 七 年 七 月 三 十 一 日 舉 行 之 一 九 九 七 年 度 股 東 週 年 大 會 上 , 決 議 將 本 公 司 股 份 溢 價 賬 內 之 部 份 款 項 撥... 15. 存 貨 及 在 製 品 15. 存 貨 及 在 製 品 * 於 授 出 日 期 之 原 本 行 使 價 為 每 股 1.80 港 元 , 而 就 發 行 紅 股 作 出 調 整 後 , 現 行 之 行 使 價 為 每 股 1.44 港 元 。 本 公 司... * 於 授 出 日 期 之 原 本 行 使 價 為 每 股 1.80 港 元 , 而 就 發 行 紅 股 作 出 調 整 後 , 現 行 之 行 使 價 為 每 股 1.44 港 元 。 本 公 司... 本 公 司 於 結 算 日 並 無 任 何 融 資 租 約 承 擔 。 22. 未 計 特 殊 項 目 持 續 經 營 業 務 經 營 溢 利 與 經 營 業 務 之 現 金 流 入 淨 額 之 調... 本 公 司 於 結 算 日 並 無 任 何 融 資 租 約 承 擔 。 22. 未 計 特 殊 項 目 持 續 經 營 業 務 經 營 溢 利 與 經 營 業 務 之 現 金 流 入 淨 額 之 調... 15. 存 貨 及 在 製 品 15. 存 貨 及 在 製 品 27. 退 休 福 利 計 劃 本 集 團 為 本 身 在 香 港 聘 用 之 所 有 合 資 格 僱 員 設 有 一 項 有 既 定 規 則 之 供 款 退 休 福 利 計 劃 。 該 計 劃 之... 27. 退 休 福 利 計 劃 本 集 團 為 本 身 在 香 港 聘 用 之 所 有 合 資 格 僱 員 設 有 一 項 有 既 定 規 則 之 供 款 退 休 福 利 計 劃 。 該 計 劃 之... * 於 授 出 日 期 之 原 本 行 使 價 為 每 股 1.80 港 元 , 而 就 發 行 紅 股 作 出 調 整 後 , 現 行 之 行 使 價 為 每 股 1.44 港 元 。 本 公 司... * 於 授 出 日 期 之 原 本 行 使 價 為 每 股 1.80 港 元 , 而 就 發 行 紅 股 作 出 調 整 後 , 現 行 之 行 使 價 為 每 股 1.44 港 元 。 本 公 司... 本 公 司 於 結 算 日 並 無 任 何 借 款 。 21. 融 資 租 約 承 擔 本 公 司 於 結 算 日 並 無 任 何 借 款 。 21. 融 資 租 約 承 擔 本 公 司 於 結 算 日 並 無 任 何 重 大 經 營 租 約 承 擔 。 26. 或 然 負 債 本 公 司 於 結 算 日 並 無 任 何 重 大 經 營 租 約 承 擔 。 26. 或 然 負 債 本 集 團 持 有 Jetlink (H.K.) Limited 之 普 通 股 本 16.7% 。 該 公 司 在 香 港 註 冊 成 立 為 私 人 公 司 , 於 本 年 度 並 無 經 營 任... 本 集 團 持 有 Jetlink (H.K.) Limited 之 普 通 股 本 16.7% 。 該 公 司 在 香 港 註 冊 成 立 為 私 人 公 司 , 於 本 年 度 並 無 經 營 任... 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 , 本 公 司 可 供 分 派 予 股 東 之 儲 備 為 其 8636248 港 元 ( 一 九 九 七 年 : 71182937 港 元 )... 於 一 九 九 八 年 三 月 三 十 一 日 , 本 公 司 可 供 分 派 予 股 東 之 儲 備 為 其 8,636,248 港 元 ( 一 九 九 七 年 : 71,182,937 港 元 )... 本 集 團 或 本 公 司 於 本 年 度 或 結 算 日 並 無 任 何 重 大 之 未 備 撥 遞 延 稅 項 。 20. 借 款 本 集 團 或 本 公 司 於 本 年 度 或 結 算 日 並 無 任 何 重 大 之 未 備 撥 遞 延 稅 項 。 20. 借 款
進階搜尋